PRADEDAMA ĮGYVENDINTI SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 M.
STRATEGIJA


Skuodo miesto vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti Skuodo miesto vietos veiklos 2016–2022 metų strategiją (toliau – Strategija).Strategijos tikslas – didinti vietines įsidarbinimo galimybes ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius. Strategijos įgyvendinimui iš viso skirta 919,9 tūkst. Eur Europos socialinio fondo, LRvalstybės ir Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų.Strategijoje išskirti du prioritetai – gyventojų verslumo skatinimas ir gyventojų socialinėsatskirties mažinimas. Gyventojų verslumo skatinimui skirta 88 proc. visų Strategijos lėšų (707,5 tūkst. Eur). Šios lėšos bus skirtos patrauklios aplinkos smulkaus verslo plėtrai kūrimui, gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimų ugdymui (planuojama įkurti bendradarbystės erdvę, kurioje jaunam verslui bus teikiamos inkubavimo paslaugos, sukurti ir įdiegti efektyvią profesinio orientavimo, konsultavimo ir darbo paieškos sistemą, teikti konsultacines ir administracines paslaugas, pardavimo rinkų paieškų pagalbą pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, teikti materialinę pagalbą jaunam verslui ir pan.). Mažinant gyventojų socialinę atskirtį planuojama organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims, psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, atokvėpio paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir pan. Socialinės atskirties mažinimui skiriama 99,1 tūkst. Eur.
Strategijos administravimui skirta 113,3 tūkst. Eur. Artimiausiu metu miesto verslo įmonės, individualią veiklą vykdantys asmenys, nevyriausybinės,
viešosios įstaigos bus kviečiamos teikti projektinius pasiūlymus. Strategijos tikslus atitinkantys projektinių pasiūlymų autoriai teiks projektų paraiškas finansavimui gauti. Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategija skelbiama čia: