Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Naujienos

DĖL PARAMOS JAUNAM VERSLUI 2016–2022 METŲ STRATEGIJOS LAIKOTARPIU

Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos lėšomis buvo teikiama parama jaunam verslui. Parama buvo teikiama vadovaujantis Vietos plėtros strategijų ir atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 (toliau – Taisyklės). Jaunu verslu laikomas toks verslas,  kol nuo jo veiklos pradžios (verslo įregistravimo, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos išdavimo) suėjo 24 mėn. Kvietimus dalyvauti jaunam verslui skirtuose projektuose, projektų vykdytojai skelbė viešai – rajoninėje spaudoje, www.skuodomiestovvg.lt ir FB paskyrose. Deja, nebuvo tiek norinčių, kad būtų panaudotos visos skirtos lėšos, dalį lėšų teko grąžinti LR Finansų ministerijai. Verslas pats negalėjo rengti projekto ir pats sau  gauti paramos. Viena verslo ar nevyriausybinė organizacija turėjo rengti projektą, kuriame turėjo dalyvauti ne mažiau kaip 5 jauni verslai. Parama vienam verslui – ne didesnė kaip 12 000…

DĖL INFORMACIJOS

Paskutiniu metu Facebook  tinkle  platinama neteisinga informacija apie Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos lėšomis finansuotus projektus ir paramos gavėjus. Pateikiame objektyvią informaciją apie Strategijos įgyvendinimo eigą. Informuojame, kad visa informacija apie Strategijos lėšų panaudojimą yra skelbiama www.skuodomvvg.lt Paskutinis projektų sąrašas sudarytas 2020 m. rugpjūčio mėn. Strategija baigta įgyvendinti 2022-12-31. Strategijos įgyvendinimą koordinavo Europos socialinio fondo agentūra ir LR Vidaus reikalų ministerija. Baigiantis Strategijos įgyvendinimui, Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos veiksnių apraiškų tyrimą. Tyrimo ataskaita ir rekomendacijos bei rekomendacijų įgyvendinimo planas skelbiami viešai www.skuodomiestovvg.lt Trumpai apie lėšų projektams skyrimo ir projektų koordinavimo eigą. Skuodo MVVG 2019–2020 m. skelbė kvietimus (iš viso 12 kvietimų) teikti projektinius pasiūlymus (laikraštyje „Mūsų žodis“, www.skuodomiestovvg.lt, www.skuodas.lt, FB paskyroje), konsultavo visus, kurie domėjosi galimybe rengti ir teikti projektus. Samdyti vertintojai vertino pateiktus projektinius pasiūlymus (iš…

PRAŠOME TEIKTI PASTABAS IR PASIŪLYMUS DĖL SKUODO MIESTO 2023–2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

Parengtas Skuodo miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projektas. Rengiant Strategijos projektą, buvo surengti 3 susitikimai su Skuodo rajono gyventojais, išklausytos problemos, pasiūlymai. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių 23.1 punkto nuostata, parengtas Strategijos projektas teikiamas Skuodo gyventojams. Strategijos projektą rasite čia arba adresu https://skuodomiestovvg.lt/strategija/ . Prašome susipažinti su Strategijos projektu ir e. paštu skuodomvvg@gmail.com teikti pastabas ir pasiūlymus. Jūsų pasiūlymų lauksime iki 2023 m. rugpjūčio 3 d. 15.00 val.    

PASIRAŠYTA FINANSAVIMO SUTARTIS DĖL SKUODO MIESTO 2023-2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PARENGIMO

Skuodo miesto vietos veiklos grupė ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2023 m. birželio 26 d. pasirašė sutartį dėl Skuodo miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos parengimo (NR. 11-001-T-0001). Strategijos parengimui iš viso skirta 9 967,53 Eur (8 472,40 Eur ES lėšos, 1 495,13 Eur VB lėšos). Projekto tikslas –  įtraukiant vietos bendruomenę parengti Skuodo miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją. Planuojama, kad į Strategijos rengimą įsitrauks ne mažiau kaip 32 Skuodo mieste veikiančių  juridinių asmenų atstovai, vietos gyventojai. Projekto tikslinė grupė – Skuodo miesto vietos veiklos grupės (VVG) valdymo organų atstovai ir darbuotojai, vietos bendruomenės asmenys. Tai suteiks galimybes gyventojų atstovams patiems dalyvauti identifikuojant aktualias miestiečiams problemas, formuluojant tikslus, uždavinius ir veiksmus toms problemoms išspręsti, nusimatant lėšų poreikį vietos plėtros strategijos veiksmams įgyvendinti, o vėliau – dalyvauti įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos…

VERSLO ĮMONES IR NVO KVIEČIAME TAPTI SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAIS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė (SMVVG) yra nevyriausybinė organizacija, kurios nariais yra Savivaldybės administracija, verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos. Pagrindinis  SMVVG tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, gerinančius miesto gyventojų socialinį ir ekonominį gerbūvį. Jei norite tapti Skuodo miesto vietos veiklos grupės nariais ir aktyviai dalyvauti SMVVG veikloje, prašome skambinti pirmininkei tel. 8 682 98213 arba rašyti e. paštu skuodomvvg@gmail.com.