SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA ATLIKO KURUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĘ

           Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 20222–2023 m. atliko korupcijos rizikos veiksnių analizę miestų vietos veiklos grupių veiklos ir jų priežiūros srityse. Atsitiktine tvarka analizei buvo atrinktos 4 miestų vietos veiklos grupės – Skuodo, Marijampolės, Biržų ir Anykščių. Taip pat buvo vertinta Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) veikla miestų vietos veiklos grupių veiklos administravimo ir priežiūros srityse. Šios analizės tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir kitą su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu susijusią veiklą, siekiant nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.  Analizės ataskaita pateikta 2023 m. balandžio mėn. Atlikę analizę STT specialistai pateikė rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus miestų vietos veiklos grupėms ir VRM. Šie pasiūlymai padės sumažinti korupcijos rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę. Šiems pasiūlymams įgyvendinti suteiktas 1 metų laikotarpis.

Pagrindinės  STT įvardintos mietų vietos veiklos grupių veiklos rizikos:

  1. Miestų VVG per siaura partnerystė, t.y. per mažai verslo ir NVO įsijungia į MVVG veiklą – tai kelia riziką, kad gal būti pažeisti skaidrumo ir nešališkumo principai renkant miestų VVG pirmininką, tarybos narius. Siekdama išvengti minėtos rizikos Skuodo MVVG kviečia visas verslo įmonės ir NVO, registruotas Skuodo mieste, tapti nariais. Skelbimas skelbiamas čia: https://skuodomiestovvg.lt/naujienos/
  2. Neužtikrinama vieninga vietos plėtros projektų atrankos proceso teisinio reguliavimo sistema ir reikalavimai įgyvendinant vietos veiklos strategijas. Į šią pastabą Skuodo MVVG atsižvelgs rengdama Skuodo miesto vietos plėtros 2021–2027 metų strategijos vietos plėtros projektų projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašus.
  3. VVG visuotinio narių susirinkimo ir tarybos sprendimai neišsamūs, nenurodoma sprendimo skaidrumui, nešališkumui ir priežiūrai atlikti būtina informacija. Be to, nepakankamai skaidri įdarbinimo tvarka, sprendimų dėl konkretaus projektinio pasiūlymo įtraukimą į projektų sąrašą procedūros, vietos plėtros strategijų keitimo procedūros. Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir nešališkumą šioje srityje, Skuodo MVVG surengs konsultacijas Skuodo MVVG visuotinio susirinkimo ir tarybos  nariams apie viešų ir privačių interesų derinimą, patvirtins ir viešai paskelbs darbuotojų atrankos tvarkos aprašą.
  4. Neužtikrinama prieinama ir veiksminga skundų dėl miesto VVG sprendimų nagrinėjimo ir pranešimų apie miestų VVG valdymo organų narių ir darbuotojų pažeidimus teikimo sistema. Skuodo MVVG įsipareigoja artimiausiu metu parengti ir skuodomiestovvg.lt paviešinti skundų dėl miesto VVG sprendimų pateikimo tvarką.
  5. Įgyvendinant vietos plėtros strategijas miesto VVG vienu metu gali būti ir pareiškėjas ar projektų partneris, projektų vertintojas ir sprendimą dėl projektinio pasiūlymo įtraukimo į finansuojamų projektų sąrašą priimantis asmuo. Naujose Vietos plėtros strategijų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse, tvirtinamose Vidaus reikalų ministro įsakymu, numatyta, kad miestų VVG negalės būti pareiškėjais ar partneriais. Vadinasi, šiai rizikai pasireikšti galimybių nebebus.

Visa ataskaita yra skelbiama Specialiųjų tyrimų tarnybos puslapyje https://stt.lt/data/public/uploads/2023/05/kra-isvada-miesto-vvg-2023-05-10.pdf.

           Skuodo miesto vietos veiklos grupė, išanalizavo pateiktus pasiūlymus ir, siekdama ateityje sumažinti rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę, parengė rekomendacijų įgyvendinimo planą. Su šiuo planu visi pageidaujantys gali susipažinti Skuodo miesto vietos veiklos grupės tinklapyje
https://skuodomiestovvg.lt/wp-content/uploads/2023/06/Rekomendaciju_igyvendinimas_STT.pdf

Pažymėtina, kad STT analizėje nekalbama apie teisės aktų pažeidimus, o tik atkreipiamas dėmesys į tam tikrus veiklos aspektus, kurie kelia riziką, kad yra tikimybė, kad gali pasireikšti korupcija.