DĖL INFORMACIJOS

Paskutiniu metu Facebook  tinkle  platinama neteisinga informacija apie Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos lėšomis finansuotus projektus ir paramos gavėjus.
Pateikiame objektyvią informaciją apie Strategijos įgyvendinimo eigą.
Informuojame, kad visa informacija apie Strategijos lėšų panaudojimą yra skelbiama www.skuodomvvg.lt
Paskutinis projektų sąrašas sudarytas 2020 m. rugpjūčio mėn.
Strategija baigta įgyvendinti 2022-12-31.
Strategijos įgyvendinimą koordinavo Europos socialinio fondo agentūra ir LR Vidaus reikalų ministerija.
Baigiantis Strategijos įgyvendinimui, Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos veiksnių apraiškų tyrimą. Tyrimo ataskaita ir rekomendacijos bei rekomendacijų įgyvendinimo planas skelbiami viešai www.skuodomiestovvg.lt
Trumpai apie lėšų projektams skyrimo ir projektų koordinavimo eigą.
Skuodo MVVG 2019–2020 m. skelbė kvietimus (iš viso 12 kvietimų) teikti projektinius pasiūlymus (laikraštyje „Mūsų žodis“, www.skuodomiestovvg.lt, www.skuodas.lt, FB paskyroje), konsultavo visus, kurie domėjosi galimybe rengti ir teikti projektus.
Samdyti vertintojai vertino pateiktus projektinius pasiūlymus (iš viso gauta 17 projektinių pasiūlymų).
Skuodo miesto VVG darbuotojas, vadovaudamasis vertintojo išvadomis, sudarė Projektų sąrašą, kurį tvirtino Skuodo miesto VVG visuotinis susirinkimas (3 verslo įmonės, 3 NVO ir Savivaldybė).
Visi projektiniai pasiūlymai, kurie buvo pateikti, buvo įtraukti į projektų sąrašus.
Projektų sąrašas teikiamas LR Vidaus reikalų ministerijai. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Projektų sąrašai patvirtinami.
Tolimesniame projektų vertinimo ir įgyvendinimo etape  Skuodo miesto vietos veiklos grupė nebedalyvauja.
Kiekvienų metų pabaigoje LR Vidaus reikalų ministerija teikia Skuodo miesto vietos veiklos grupei informaciją, apie tai, kaip vyksta projektų įgyvendinimas – kiek lėšų panaudota, kokie rodikliai ir kokiu lygiu pasiekti.
Europos socialinio fondo agentūra kviečia pareiškėją, kurio projektinis pasiūlymas buvo įtrauktas į projektų sąrašą, teikti paraišką, vertina pateiktą paraišką ir perduoda LR Vidaus reikalų ministerijai informaciją, ar galima skirti konkrečiam projektui paramą. Atkreipiame dėmesį, tai, kad Skuodo MVVG projektinį pasiūlymą įtraukė į Projektų sąrašą, dar nereiškia, kad jis gaus finansavimą. Galutinį sprendimą priėmė Europos socialinio fondo agentūra.
LR Vidaus reikalų ministerija  su Pareiškėju pasirašo Finansavimo sutartį.
Pareiškėjas pradeda įgyvendinti projektą. Vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu, perka prekes ir paslaugas, vykdo veiklą. Teikia Mokėjimo prašymus Europos socialinio fondo agentūrai dėl išlaidų apmokėjimo.
Gavusi mokėjimo prašymą, Europos socialinio fondo agentūra įvertina, ar pirkimai atlikti vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, ar informacija apie projektą tinkamai paviešinta, ar nėra viešų ir privačių interesų konflikto, ar pateikti mokymų ir kitas paslaugas gavusių dalyvių sąrašai, ekrano kopijos su nuotraukomis (jei tai vyko nuotoliniu būdu). Jei buvo bent menkiausių neatitikimų, išlaidoms apmokėti lėšos neskiriamos arba skiriamos ne pilna apimtimi.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis e. paštu skuodomvvg@gmail.com.