SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2020 METŲ STRATEGIJOS NEESMINIS KEITIMAS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė inicijavo Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2020 m. strategijos (toliau – Strategija) neesminį keitimą.
Atlikti tokie neesminiai Strategijos pakeitimai:

  1. 2 uždavinys papildytas formuluote dėl bendradarbiavimo tinklų su besiribojančiomis teritorijomis plėtros ir formuluojamas taip: „Plėtoti neformalias verslumą skatinančias iniciatyvas ir plėtoti bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis teritorijomis“.
  2. 2.1 ir 1.2.4 priemonės sujungtos į vieną, panaikinant 1.2.4 priemonę, o 1.2.1. priemonę formuluojant taip: „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“. Šį keitimą sąlygojo pasikeitęs 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“. Esmė ta, kad „minkšta“ ir „kieta“ pagalba verslo pradžiai turi būti teikiama kartu, o ne atskirai.

Keitimui pritarė Skuodo miesto vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas ir Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas.